چوب های بازنشسته: چوب های بازنشسته

چوب های بازنشسته

چوب های بازنشسته

این برنامه به معرفی محمود جمالی در شیراز می پردازد که از چوب های ضایعاتی که در مغازه های نجاری آنها را دور می ریزند در خانه ماکت می سازد و درآمدزایی دارد.

موارد مرتبط

نظر دادن