مطبخ: مطبخ - خورشت

مطبخ

مطبخ - خورشت

تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران در این مجموعه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده اند و تاریخچه آنها چیست؟

این قسمت : انواع خورشت در ایران

نظر دادن