بیراهه: بیراهه - 70

بیراهه

بیراهه - 70

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : سرقت اتومبیل و شیوه های سرقت سارقین و توصیه های امنیتی پلیس

نظر دادن