بال های اشتیاق: بال های اشتیاق - 7

بال های اشتیاق

بال های اشتیاق - 7

مستند بالهای اشتیاق در مورد دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی می باشد. در این برنامه خاطرات آن دوران از زبان فرماندهان و رزمندگان آن زمان بیان می شود.

نظر دادن