از میهم تا رمادی: از میهم تا رمادی

از میهم تا رمادی

از میهم تا رمادی

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم منوچهر سعیدی از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

نظر دادن