سمفونی زاینده رود: سمفونی زاینده رود - 7

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 7

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

با تو شادم زاینده رود

نظر دادن