کاشان، مهد تمدن، هنر و صنعت: کاشان، مهد تمدن، هنر و صنعت

کاشان، مهد تمدن، هنر و صنعت

کاشان، مهد تمدن، هنر و صنعت

این مستند به تاریخچه ای از فعالیت ها و دستاوردهای هنری و صنعتی در شهر کاشان در طول تاریخ بعد از انقلاب می پردازد.

نظر دادن