ایران: ایران - 183

ایران

ایران - 183

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از صنایع دستی شهر نایین و معرفی جنگل های هیرکانی

نظر دادن