برک: برک

برک

برک

فیلم روایتگر ﻧﻮعی ﻓﺮﻫﻨﮓ و هنر ﺑﻮمی است که سال هاست رو به فراموشی رفته است.

تعدادی از زنان روستا تصمیم بر احیای این هنر اجدادی خود گرفته اند و این هنر را دوباره زنده می کنند.

برک از گران ترین نوع پارچه است که از پشم خالص بز تولید می شود و به کشورهای متعددی صادر می شده است.

نظر دادن