دو روز قبل از 9 دی: دو روز قبل از 9 دی

دو روز قبل از 9 دی

دو روز قبل از 9 دی

این مستند به راهپیمایی مردم اهواز در 7 دی می پردازد.

نظر دادن