پرونده مستند: پرونده مستند - 40

پرونده مستند

پرونده مستند - 40

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : پرونده سرقت خودرو و گفتگو با متهم درباره انگیزه سرقت

نظر دادن