شلمچه: شلمچه

شلمچه

شلمچه

این مستند به واکاوی عملیات کربلای 4 و 5  از زبان فرماندهان جنگ و بازگویی ابعاد گوناگون این عملیات می پردازد.

نظر دادن