خرم شهر: خرم شهر - 7

خرم شهر

خرم شهر - 7

این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

این قسمت : تاک؛ مؤسسه تاک

نظر دادن