مجاهد بی ادعا: مجاهد بی ادعا

مجاهد بی ادعا

مجاهد بی ادعا

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم حسینعلی پور ابراهیمی از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

نظر دادن