سمفونی زاینده رود: سمفونی زاینده رود - 8

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 8

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

او مثبت او منفی

منطقه توریستی باتلاق گاوخونی

نظر دادن