چاپ کردن این صفحه

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 8

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

او مثبت او منفی

منطقه توریستی باتلاق گاوخونی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط