بنی آدم: بنی آدم

بنی آدم

بنی آدم

این مستند به فعالیت های خیرخواهانه دکتر صلاح الدین دلشاد می پردازد.

نظر دادن