قرص ماه: قرص ماه

قرص ماه

قرص ماه

این مستند به معرفی جهادگر شهید دکتر محمدمهدی فقیهی که در زمینه داروسازی فعالیت های چشمگیری داشته است می پردازد.

نظر دادن