چاپ کردن این صفحه

ایران

ایران - 184

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از درختان پهن برگ جنگل های هیرکانی شمال ایران و همچنین آشنایی با هنر سرمه دوزی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط