گلستانم آرزوست: گلستانم آرزوست - 16

گلستانم آرزوست

گلستانم آرزوست - 16

مجموعه مستند « گلستانم آرزوست » با سفر به جای جای استان زیبای گلستان به آشنایی و معرفی جاذبه ها، توانمندی های اقتصادی، سنت های بومی و اقوام مختلف و همچنین میراث باستانی، آیین ها و غذاهای محلی می پردازد.

این قسمت : علی آباد کتول - قسمت دوم

نظر دادن