سمفونی زاینده رود: سمفونی زاینده رود - 9

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 9

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

در جستجوی رود از دست رفته

نظر دادن