ایران: ایران - 185

ایران

ایران - 185

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از جاذبه های دیدنی شهر خوانسار، کاروانسرای دیرگچین به جا مانده از دوران ساسانیان

نظر دادن