دوباره زیارت: دوباره زیارت

دوباره زیارت

دوباره زیارت

این مستند به معرفی و آشنایی با مکان های زیارتی سوریه در شهرهای مختلف و وضعیت آنها پس از حملات داعش می پردازد.

نظر دادن