مغز: مغز - 3

مغز

مغز - 3

در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

سایر قسمت‌ها

موارد مرتبط

نظر دادن