تعاونی برتر: تعاونی برتر - 145

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 145

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

شرکت تعاونی مهر ورزان فرهنگی

شرکت تعاونی کامیون داران ارسنجان

نظر دادن