دوران: دوران - 18

دوران

دوران - 18

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند نگهبانان دنیای جدید

آسیب های فضای مجازی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن