دیدبان حرم: دیدبان حرم

دیدبان حرم

دیدبان حرم

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم سرگر پاسدار محمد طحان از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

نظر دادن