سمفونی زاینده رود: سمفونی زاینده رود - 11

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 11

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

رودنامه خوانی

نظر دادن