ایران: ایران - 186

ایران

ایران - 186

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از طبیعت زیبای شهر خوانسار در اصفهان - خانه موزه شهید مدرس تهران

نظر دادن