دوران: دوران - 19

دوران

دوران - 19

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند آیا فناوری ما را تغییر خواهد داد؟

تاثیر زندگی دیجیتال بر زندگی امروز

نظر دادن