تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 42

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 42

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : زمرد صحرا - پرورش زیتون وحشی

نظر دادن