روایت فتح؛ نخود، نخود: روایت فتح؛ نخود، نخود

روایت فتح؛ نخود، نخود

روایت فتح؛ نخود، نخود

در این برنامه تولید نخودچی در شهر ممقان از توابع شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی که مرکز تولید نخودچی کشور است، معرفی می شود.

نظر دادن