سلاطین در حال نابودی؛ شیر های بیابان نامیب: سلاطین در حال نابودی؛ شیر های بیابان نامیب

سلاطین در حال نابودی؛ شیر های بیابان نامیب

سلاطین در حال نابودی؛ شیر های بیابان نامیب

در این مستند 5 شیر نر به همراه 3 مادرشان در یک منطقه بیابانی برای بقا با چالش هایی روبرو هستند که باید بر آن فایق بیایند.

نظر دادن