ایران: ایران - 187

ایران

ایران - 187

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از صنایع دستی شهرستان خوانسار و طیعت زیبای سوادکوه

نظر دادن