رزم آهنگ: رزم آهنگ - بهمن خونین جاویدان

رزم آهنگ

رزم آهنگ - بهمن خونین جاویدان

در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ های دوران انقلاب و بعد از آن پرداخته می شود.

این قسمت : شرح چگونگی تولید موسیقی و تصنیف بهمن خونین جاویدان

نظر دادن