بیراهه: بیراهه - 77

بیراهه

بیراهه - 77

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : زورگیری

نظر دادن