آفتاب نهان: آفتاب نهان - 16

آفتاب نهان

آفتاب نهان - 16

موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است. 

این قسمت : ارتباط صنایع غذای با فناوری هسته ای - قسمت دوم

نظر دادن