ایستگاه چهلم: ایستگاه چهلم

ایستگاه چهلم

ایستگاه چهلم

ایستگاه صلواتی در قطعه چهلم بهشت زهرا که با تلاش عده ای از رزمندگان دوران جنگ در این محل برپا شده است.

نظر دادن