سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 52 - ایران

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 52 - ایران

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی موقعیت سیاسی ایران در روزگار امروز و پس از چهل سال

موارد مرتبط

نظر دادن