دوران: دوران - 21

دوران

دوران - 21

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند دستاورد انرژی تجدید پذیر

مزایای انرژی تجدید پذیر و بررسی ظرفیت های ایران

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن