رزم آهنگ: رزم آهنگ - 22 بهمن

رزم آهنگ

رزم آهنگ - 22 بهمن

در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ های دوران انقلاب و بعد از آن پرداخته می شود.

این قسمت : گفتگو با سراینده و گروه سرود 22 بهمن در روزهای انقلاب 57

نظر دادن