بیراهه: بیراهه - 78

بیراهه

بیراهه - 78

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : نزاع و درگیری منجر به قتل

نظر دادن