نیوزیلند از بالا: نیوزیلند از بالا - 3

نیوزیلند از بالا

نیوزیلند از بالا - 3

این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی نیوزیلند می پردازد.

نظر دادن