جادوی صوت؛ شگفتی و علم صدا: جادوی صوت؛ شگفتی و علم صدا

جادوی صوت؛ شگفتی و علم صدا

جادوی صوت؛ شگفتی و علم صدا

این مستند روایتی از ماهیت و اسرار صوت، آکوستیک صدا، مهندسی و اکولوژی صدا است.

نظر دادن