وحشی ترین جزایر اندونزی: وحشی ترین جزایر اندونزی - 4

وحشی ترین جزایر اندونزی

وحشی ترین جزایر اندونزی - 4

جانوران بزرگی در جزایر اندونزی زندگی می کنند که با توجه به شرایط آن جزایر به همزیستی رسیده اند و اکوسیستم آن نیز به شکل ویژه ای تکامل یافته است.

نظر دادن