انقلاب لیتیوم: انقلاب لیتیوم

انقلاب لیتیوم

انقلاب لیتیوم

این مستند به رواج استفاده از لیتیوم به عنوان منبع انرژی در قرن بیست و یکم می پردازد.

نظر دادن