هستند کسانی که ...: هستند کسانی که ... - 11

هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ... - 11

این مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آنها در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان، کارآفرینان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند.

این قسمت : دکتر ابوالفضل شیرازی، اصلاح نژادی دام

نظر دادن