این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 190

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از زنان خطاط و کاتبان معروف قرآن کریم و دیگر کتب در طول تاریخ، صنایع دستی شهرستان گلپایگان

نظر دادن