ظهور کشاورزی عمودی: ظهور کشاورزی عمودی

ظهور کشاورزی عمودی

ظهور کشاورزی عمودی

با توجه به افزایش جمعیت جهان و در سال های آینده بشر با کمبود مواد غذایی و کشاورزی روبرو خواهد شد. اما راه حل آن کشاورزی عمودی است که در این برنامه به آن پرداخته شده است.

نظر دادن