نفس های آخر: نفس های آخر

نفس های آخر

نفس های آخر

این مستند به معضل جنگل خواری و زمین خواری در شمال کشور و نقش سازمان های دولتی و مردمی در این مسئله و راه های جلوگیری از آن می پردازد.

نظر دادن